Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-04-2017

Γιαννιτσά, 7-4-2017
Αριθμ. Πρωτ:12818
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  11-04-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017
3. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
4. Διάθεση πίστωσης 1.860,00€ για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών  βάσεων δεδομένων για το χρονικό διάστημα 30/4/2017-30/4/2018 για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 5.890,00€ για μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις αποψιλώσεις και κλαδεύσεις  υψηλών, επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 3.000,00€ για έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 1.103,60€ για επισκευή 25 κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 1.054,00€ για κατασκευή σιδερένιων ειδών (κάγκελα περίφραξης πάρκου Κρύας Βρύσης) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 234,36€ για προμήθεια σιδηρού υλικού (κοιλοδοκοί, λάμες, καρέ) για ανάγκες επισκευής περίφραξης του πάρκου Κρύας Βρύσης Δ.Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 539,40€ για προμήθεια ειδών (σημαίες ελληνικές και βυζαντινές) για τις ανάγκες σημαιοστολισμού του Δ.Πέλλας
11. Διάθεση πίστωσης 3.906,00€ για τη διαδικασία έγκρισης τύπου μηχανημάτων ειδικού σκοπού (απορριμματοφόρα οχήματα) καθώς και τις διαδικασίες για την μεταβίβασή τους στον Δ.Πέλλας
12. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων-έγκριση της διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού για το κτίριο Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης στη Δημοτική Κοινότητα Πέλλας Δ.Πέλλας-Χρημ. από το Πρόγραμμα ΄΄Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2015΄΄ (leader)», Α.Μ.3/2017 Πρ/μου:87.472,08€ με ΦΠΑ.  
13. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017, Α.Μ.5/2017 Πρ/μου:70.675,66€ με ΦΠΑ.  
14. Διάθεση πίστωσης, καθορισμός κι έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας», Α.Μ.5/2017, Πρ/μού:74.164,12€
15. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διενέργειας) του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας», Α.Μ.5/2017, Πρ/μού:74.164,12€
16. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δ.Πέλλας έτους 2017» Α.Μ.2/2017, Πρ/μου:124.632,76€
17. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.8/2017, Πρ/μού: 70.107,98€
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιπαρού του Δ.Πέλλας
19. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων έκτασης 3στρ. και 3,24 στρ. από το αριθ.1320γ αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
20. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.449 και 866 αγροτεμαχίων καθώς και τμημάτων έκτασης 43,7στρ. από το αριθ.1179αγροτ., 8,667στρ. και 12,072στρμ. αντίστοιχα από το αριθ.1217 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
21. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 86 και αριθ.400 αγρτοτεμαχίων Τ.Κ. Αγ.Λουκά του Δ.Πέλλας
22. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 6.306,91τ.μ. από το αριθ.1320 αγροτ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας για ανέγερση αποθηκών

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 882 φορές