Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-07-2017

Γιαννιτσά, 7-7-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 26273
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 11-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 22.946,59€ για προμήθεια στειρώσεων, κτηνιατρικής περίθαλψης, εμβολιασμού, αποπαρασίτωσης αδέσποτων ζώων του Δ.Πέλλας
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 6.975,00€ για προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ.Πέλλας
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.999,99€ για προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων σκύλων του Δ.Πέλλας
5. Παράταση ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού και ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
6. Παράταση της ισχύος των προσφορών, ανανέωση των εγγυητικών επιστολών και υποβολή δικαιολογητικών του διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή ΕΕΛ Δημ. Εν. Κύρρου» (Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€)
7. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Kατασκευή W.C. ΑμΕΑ στο Δημοτικό Ωδείο Δ.Πέλλας», Πρ/μού:7.191,45€ με το ΦΠΑ
8. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Kατασκευή ράμπας ΑμΕΑ στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Πέλλας», Πρ/μού:2.198,62€ με το ΦΠΑ
9. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Πέλλας» Α.Μ.3/2017 Πρ/μου:87.472,08€ με ΦΠΑ
10. Συμμόρφωση με την αριθμ.357/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 766 φορές