Διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά 25/01/2017
Aριθ. Πρωτ. : 2717

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
προμήθειας τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2017.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου και είδη κρεοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για κάθε είδος από τα ανωτέρω κατά την ημέρα παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από την υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας,
β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και γάλατος υπαλλήλων τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. στο σύνολο κάθε είδους, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 1/2017 μελέτη της  προμήθειας.
     Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 198.063,65 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
     Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 17/02/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.
    Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 22/02/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας,   μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων της μελέτης της προμήθειας για τις οποίες υποβάλουν προσφορά οι προμηθευτές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 1/2017 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληρ.: Σπουρτούδη Ιωάννα τηλ. : 23823-50851).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 1089 φορές