Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2017. Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2017, προϋπολογισμού 70.107,98 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%

Διαβάστηκε 842 φορές