Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2017» προϋπολογισμού  29.998,62 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/4/2017 στις 10:00 στο Δημαρχείο.

Διαβάστηκε 737 φορές