** ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη–Πινακοθήκη Πέλλας»,  προϋπολογισμού  87.472,08 ευρώ με το Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 24/4/2017 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 31/5/2017 και η ώρα λήξης 11:00.

* ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (μετά την παράταση από την Οικονομική Επιτροπή η ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 11:00)

Διαβάστηκε 692 φορές