Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2017, προϋπολογισμού  70.675,66 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12/5/2017 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 19/5/2017 και η ώρα λήξης 11:00 πμ

Διαβάστηκε 848 φορές