Πρόσληψη 24 υδρονομέων για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας για το έτος 2017

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη:

Την αριθμ. 30/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας «περί οργάνωσης της άρδευσης του Δήμου Πέλλας»

Την αριθμ. πρωτ. 3.260/30-3-2017,απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης , που αφορά την έγκριση πρόσληψης υδρον0μέων άρδευσης στον Δήμο Πέλλας για το 2017.

Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-3/15-4-1957 «περί της Αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων»
Τις διατάξεις του Ν.4024/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο Δήμος Πέλλας θα προσλάβει είκοσι τέσσερις υδρονομείς ( 24) υδρονομείς για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας , για το έτος 2017 , συγκεκριμένα:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1) Τοπική Κοινότητα Αμπελιών – δύο (2) υδρονομείς

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1) Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων – δύο (2) υδρονομείς.

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1) Τοπική Κοινότητα Γαλατάδων – δύο (2) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου – τρεις (3) υδρονομείς
3) Τοπική Κοινότητα Καρυώτισσας – ένας (1) υδρονομέας.
4) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου – ένας (1) υδρονομέας.
5) Τοπική Κοινότητα Δροσερού – ένας (1) υδρονομέας
6) Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου – Γυψοχωρίου – δύο (2) υδρονομείς.

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
1)Τοπική Κοινότητα Αραβησσού – δύο (2) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Αξού – ένας (1) υδρονομέας.
3) Τοπική Κοινότητα Λάκκας – ένας (1) υδρονομέας
4) Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου – ένας (1) υδρονομέας
5) Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου – ένας (1) υδρονομέας.
6) Τοπική Κοινότητα Νέου Μυλοτόπου – ένας (1) υδρονομέας

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
1) Δημοτική Κοινότητα Πέλλας και Τοπική Κοινότητα Ραχώνας – ένας (1) υδρονομέας
2) Τοπική Κοινότητα Αγροσυκιάς – ένας (1) υδρονομέας
3) Τοπική Κοινότητα Δυτικού – ένας (1) υδρονομέας.

Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Πρόεδρο των παραπάνω Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας από 5/5/2017 μέχρι και 15/5/2017, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο του ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου.
  4. Δημοτική Ενημερότητα
  5. ΑΜΚΑ
  6. ΑΦΜ
  7. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ,στη Διαύγεια και στα αντίστοιχα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Στάμκος Γρηγόριος

Διαβάστηκε 669 φορές