ΔΕΥΑΠ - Διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών 2017

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας
Ταχ.Δ/ση: Παναγιωτάκη 13
Γιαννιτσά - ΤΚ: 58100
Τηλ: 23820 – 56014
Φαξ: 23820 – 83371
Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.                             
Γιαννιτσά  23/05/ 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 858 /2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα υλικών για την προμήθεια αδρανών υλικών συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 54.188,00€ με το ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια αντιστοιχεί στον κωδικό CPV:14212200-2: «Αδρανή υλικά»
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 58 /2017 απόφαση του  Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Π (ΑΔΑ : 6ΡΨΛΟΛ3Υ-ΗΤ0)
Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από :
α. Το Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Το Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τρίτη 06-06-2017 και ώρα 12:00 πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, Παναγιωτάκη 13 (περιοχή Τσαλί).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 13-06-2017 και ώρα 12:00 πμ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13 με τους ίδιους όρους.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της  Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέχρι την  Τρίτη 06-06-2017 και ώρα 12:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολή συμμετοχής.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας στην διεύθυνση www.giannitsa.gr.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από το γραφείο
προμηθειών της  ΔΕΥΑΠ (Παναγιωτάκη 13)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλέφωνο 23820-56019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Διαβάστηκε 667 φορές