Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των μελών του ΚΑΠΗ του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. με σκοπό την συμμετοχή αυτών, σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις

O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Παρασκευή 21/07/2017 εγγράφως σε κλειστό φάκελο, στην έδρα του ΝΠΔΔ Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά τ.κ. 58100, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των μελών του ΚΑΠΗ του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. με σκοπό την συμμετοχή αυτών, σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αναλυτικά, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες διοργάνωσης μονοήμερων εκδρομών στα μέλη μας:

Μονοήμερες επισκέψεις κοινωνικού και πολιτιστικού σκοπού από τα ηλικιωμένα μέλη μας

Περίοδοι μεταφοράς είναι οι εξής:

Περίοδος Αυγούστου 2017

  • Μελών ΚΑΠΗ Δημ. Ενότητας Γιαννιτσών (Γιαννιτσά – Λεπτεκαρυά Πιερίας 16 μεταφορές)
  • Μελών ΚΑΠΗ Δημ. Ενότητας Πέλλας (Άθυρα – Ραχώνα – Πέλλα - Λεπτεκαρυά Πιερίας 4 μεταφορές)
  • Μελών ΚΑΠΗ Δημ. Ενότητας Μ. Αλεξανδρου (Καρυώτισσα – Γαλατάδες - Λεπτεκαρυά Πιερίας 4 μεταφορές)
  • Μελών ΚΑΠΗ Δημ. Ενότητας Κρ. Βρύσης & Κύρρου (Μυλότοπος - Κρύα Βρύση - Λεπτεκαρυά Πιερίας 4 μεταφορές)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.440,21 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6473 του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

Διαβάστηκε 335 φορές