Διαγωνισμός προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2017.
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας έτους 2017, προϋπολογισμού  15.314,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% .

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία    ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση    ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πόλη    ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός    58100
Τηλέφωνο    2382350851
Φαξ    2382025240
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Αρμόδιος για πληροφορίες    Σπουρτούδη Ιωάννα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)    www.giannitsa.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.giannitsa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV: 44113900-4
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  θερμού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας έτους 2017, συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 15.314,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%,  όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθμ. 15/2017 μελέτη της προμήθειας. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
6. Παράδοση προμήθειας: Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και κατόπιν σχετικής εντολής της υπηρεσίας.Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της σχετικής εντολής, να προβεί στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για κάθε είδος της προμήθειας.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις οικονομικών φορέων που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
8. Εγγύηση συμμετοχής:    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 247,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας  και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα την αρ. 05/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6662.002 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Δήμου.
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .
Η Διακήρυξη  επίσης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση:   (http://www.giannitsa.gr ) στην ενότητα: Διαγωνισμοί –Διακηρύξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 662 φορές