Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής της στέγης του Α’ παιδικού σταθμού Κρύας Βρύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ  A’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Δευτέρα 16-10-2017 εγγράφως σε κλειστό φάκελο , στην έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά τ.κ. 58100 , που αφορά στην προμήθειαυλικών συντήρησης και επισκευής της στέγης  του A΄παιδικού  σταθμού Κρύας Βρύσης.

Τα παρεχόμενα  είδη παρουσιάζονται αναλυτικά: 

 

 

Α/Α

Είδος   εργασίας

Μον.

Ποσότ.

1

Ξυλεία ελάτης

M3

1,48

2

Ξυλεία πεύκης Σουηδική

M3

1,15

3

Επένδυση 15 χιλ.

Τεμάχια

21

4

Μεβράνη αναπνέουσα

Τεμάχια

140

5

Τεχνικά

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.505,23 € ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τους Κ.Α. 02.60.6662 του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΛΝΑΡΗΣ 

Διαβάστηκε 320 φορές