Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των ΤΚ Αραβησσού, ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 17281/2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
ΜΕΤΡΟ 4
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ,
Υπομέτρου 3.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ Η’ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ,
Δράση: 4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
        ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Της πράξης:
 «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα  των ΤΚ Αραβησσού,ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 294.381,13€ (με ΦΠΑ).

 

1. Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των ΤΚ Αραβησσού,ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 294.381,13€ (με ΦΠΑ).
Ο Α.Μ του έργου είναι 20/2017
Ο Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου  CPV είναι : 45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς
2. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α του έργου είναι ΟΠΣΑΑ 000615840
3. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ                  17.520,09€                             

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

41.704,10€

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

111.983,47€

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3.740,12€

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 174.947,78€

Γ.Ε. & Ε.Ο 18%

 31.490,60€

ΣΥΝΟΛΟ   

 206.438,38€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

 30.965,76€

ΣΥΝΟΛΟ

 237.404,14€
 Φ.Π.Α. 24%  56.976,99€
 ΣΥΝΟΛΟ  294.381,13€

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο  «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας   www.giannitsa.gr.
5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κατώ των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 31/07/2018 , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού
6. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα  του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
7. Κριτήριο  για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή).
8.Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημε¬ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
9. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδι¬κασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ¬νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής
10. Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέ¬χρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθε¬νται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά