Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010
  2. Την ΚΥΑ 53136/2010
  3. Την Εγκύκλιο αριθμ. 19 του ΥΠΕΣΑΗΔ
  4. Την εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011
  5. Τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και  συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού,
  7. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πέλλας
  8. Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Πέλλας.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Το Κομβικό Σημείο Επαφής του Δήμου Πέλλας (ΚΟΣΕ) είναι δεκατετραμελές (14) συλλογικό όργανο και αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Πέλλας.

1. Συγκροτείται το ΚΟΣΕ Δήμου Πέλλας και ορίζονται μέλη αυτού οι κατωτέρω :
Α) Σαλονικίδου Ελευθερία του Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων με Δ’ βαθμό, με αναπληρώτρια της την Παπαδοπούλου Κυριακή του Χαράλαμπου του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων με Δ’ βαθμό.
Β) Αδαμίδου Λουτσία του Μαρίνο, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Γ’ βαθμό, με αναπληρώτρια της, την Ιωαννίδου Ζωή του Μιχαήλ του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’ βαθμό.
Γ) Μιχαηλίδης Μιχαήλ του Σωτηρίου του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Β' βαθμό, με αναπληρωτή του την Καρυπίδου Σοφία του Θεοχάρη του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με Δ’ βαθμό.
Δ) Κυριαζή Στέργιο του Ναούμ του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’ βαθμό με αναπληρωτή του την Τοπαλίδου - Νικέζη Θεοφανία του Αντωνίου του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων με Β’ βαθμό.
Ε) Αλμαλιώτη Θωμά του Αθανασίου του κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών με Γ’ βαθμό με αναπληρώτρια την Παπαδημητρίου Ελένη του Ανδρέα του κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών με Ε΄ βαθμό.
ΣΤ) Παπαστεργίου Κων-νο του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με Γ’ βαθμό με αναπληρωτή του την Μπαντούλα Ασημίνα του Ζαφειρίου του κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Δ’ βαθμό.
Ζ) Πασαλή Παρασκευή του Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής με Δ’ βαθμό με αναπληρωτή τον Εμμανουηλίδη Ευλάμπιο του Σταύρου του κλάδου ΔΕ38 Τεχνιτών Εφαρμογών Πληροφορικής με βαθμό Ε’.

2. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ Δήμου Πέλλας ορίζεται η Σαλονικίδου Ελευθερία του Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων με Δ’ βαθμό, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Κυριακή του Χαράλαμπου του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων με Δ’ βαθμό.
3. Γραμματέας του ΚΟΣΕ Δήμου Πέλλας ορίζεται η Ξένου Μαρία του Νικολάου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε’, με αναπληρώτρια την Τριανταφυλλίδου Κυριακή του Χαράλαμπου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Ε΄ βαθμό.
4. Η θητεία των μελών του ΚΟΣΕ ορίζεται 2ετής.

Β. Λειτουργία του ΚΟΣΕ
1. Το «ΚΟΣΕ» συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου ή του νόμιμουαναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί,μέσω του γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του «ΚΟΣΕ» τουλάχιστον2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του «ΚΟΣΕ » στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ».


2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του «ΚΟΣΕ» δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3242/2004 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ102/Α/24.05.2004) και της κατ' εξουσιοδότηση του αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη
(ΦΕΚ539/Β/21.04.2005)


3. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7 του παρόντος άρθρου Β.

4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του «ΚΟΣΕ» μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.


5. Οι αποφάσεις του «ΚΟΣΕ», λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.


6. Για τις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ» τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται,
επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

7. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο.

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Η αριθ. 123/2011 Απόφαση Δημάρχου Πέλλας καταργείται.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

  • Σαλονικίδου Ελευθερία, τηλ. 2382350818, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
  • Πασαλή Παρασκευή, τηλ. 2382350803, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 

Διαβάστηκε 17028 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. Οργανόγραμμα του Δήμου Πέλλας »