ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

Τσακμάκη 2, τηλέφωνα: 2382022503, 2382024804, 2382021313

Στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας εντάσσονται οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και παιδείας (παιδικοί σταθμοί) και οι υπηρεσίες προστασίας τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΚΑΠΗ).

Αποδέκτες των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και παιδείας είναι μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας, από 2,5 έως 5 ετών.

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας.

Αποδέκτες των υπηρεσιών προστασίας τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΚΑΠΗ) είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας καθώς στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών γίνεται μια προσπάθεια κάλυψης των αναγκών τους συντρέχοντας στα διάφορα προβλήματα αυτής της ηλικίας. Οι αποδέκτες των υπηρεσίων είναι οι ηλικιωμένοι, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν στην περιοχή, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών είναι μεγάλος καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στις ανάγκες των αποδεκτών και η ζήτηση τους προβλέπεται ότι θα συνεχίσει αυξανόμενη.

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας.

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες των υπηρεσιών προστασίας τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΚΑΠΗ) περιλαμβάνουν:

 1. Κοινωνική μέριμνα στα προστατευόμενα από τα Κ.Α.Π.Η. άτομα
 2. Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών (ιατρείο, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπεία)
 3. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν κ.λ.π.)

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση οι αποδέκτες κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι ανάγκες τους καλύπτονται επίσης σε μεγάλο βαθμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υπηρεσίες Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

 1. Α΄ Παιδικού Σταθμού περιοχής Γιαννιτσών
 2. Β΄ Παιδικού Σταθμού περιοχής Γιαννιτσών
 3. Παιδικού Σταθμού περιοχής Εργατικών Κατοικιών
 4. Γ΄ Παιδικού Σταθμού περιοχής Γιαννιτσών
 5. Παιδικού Σταθμού περιοχής Πενταπλατάνου
 6. Παιδικού Σταθμού περιοχής Αμπελιών
 7. Παιδικού Σταθμού περιοχής Πέλλας
 8. Παιδικού Σταθμού περιοχής Νέας Πέλλας
 9. Παιδικού Σταθμού περιοχής Αθύρων
 10. Παιδικού Σταθμού περιοχής Καριώτισσας
 11. Παιδικού Σταθμού περιοχής Γαλατάδων
 12. Παιδικού Σταθμού περιοχής Παλαιφύτου
 13. Α΄ Παιδικόu Σταθμόu Κρύας Βρύσης
 14. Β΄ Παιδικόu Σταθμόu Κρύας Βρύσης
 15. Παιδικού Σταθμού περιοχής Εσωβάλτων
 16. Παιδικού Σταθμού Αγίου Λουκά
 17. Παιδικού Σταθμού Ακρολίμνης.
 18. Παιδικού Σταθμού περιοχής Μυλοτόπου
 19. Παιδικών Σταθμών περιοχής Αραβησσού και Πλαγιαρίου
 20. Παιδικού Σταθμού περιοχής Αξού.

Αρμοδιότητες Τμημάτων Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας

Τα Τμήματα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου οι υπηρεσίες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα).
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι οι εξής:
Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα το Τμήμα:

 1. Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.
 2. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
 3. Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.
 4. Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
 5. Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική – σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στον Σταθμό.
 6. Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
 7. Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα.
 8. Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 9. Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του.
 10. Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
 11. Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριμένου διαιτολογίου.
 12. Μεριμνά για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού.
 13. Ευθύνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού λεωφορείου)
 14. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτημάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα.

Υπηρεσίες Προστασίας Τρίτης Ηλικίας Και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

Υγειονομικές Υπηρεσίες ΚΑΠΗ
Κοινωνικές Υπηρεσίες ΚΑΠΗ περιοχών Δημοτικής ενότητας Πέλλας, Γιαννιτσών,
Κύρρου, Μ. Αλεξάνδρου και Κρύας Βρύσης.

Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Το Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα ΚΑΠΗ).
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι οι εξής:

(α) Αρμοδιότητες Υγειονομικής Υπηρεσίας

 1. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας.
 2. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό ( που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Τμήμα).
 3. Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας.
 4. Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας.
 5. Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιμέρους παραρτήματα ΚΑΠΗ και στα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας.

Το αντικείμενο του Τμήματος πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Ιατρού, του Ψυχολόγου, του Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας, του Φυσικοθεραπευτή και του Εργοθεραπευτή. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τμήματος και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Τμημάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων ατόμων τρίτης ηλικίας.
(β) Αρμοδιότητες Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ
Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες για το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου και τα παραρτήματά του με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες καιγενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

 1. Υποδέχεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια : α) για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης β) για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.
 2. Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ.
 3. Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται.
 4. Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.
 5. Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του εξοπλισμού του.
 7. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτημάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

- Διοικητικές Υπηρεσίες
- Οικονομικές Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης είναι αρμόδιες για τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου, καθώς και για τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες. Παράλληλα είναι αρμόδιεςγια την αποτελεσματικήτήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Τέλος είναι αρμόδιες για τη συντήρηση και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάθε είδους κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστηκε 19117 φορές