ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4038/20121

ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4038/20121 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν. 4047/2012. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20124 / 8-6-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών , οι  διατάξεις των παραπάνω νόμων εφαρμόζονται και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. 

Συγκεκριμένα ρυθμίζονται μετά από αίτημα του οφειλέτη προς το Δήμο,  πάσης φύσεως οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-02-2012 ή δόσεις οφειλετών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000,00) € ευρώ  όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00)  € ευρώ  όταν πρόκειται  για νομικά πρόσωπα.

Ο τρόπος ρύθμισης προβλέπεται από τον νόμο που αναφέρεται ειδικότερα.

α) Εφάπαξ , με απαλλαγή κατά ποσοστό (100%)  από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Σε (2) έως (12) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό (90%) από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Σε (13) έως (24) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό (75%) από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε (25) έως (36) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό (60%) από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ε) Σε (37) έως (48) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό (45%) από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στ) Σε (49) έως (60) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό (25%) από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Το αίτημα του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση  υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο έως 8-10-2012.

Αίτημα άνω των (24) δόσεων εξετάζεται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο Αντιδήμαρχο , μετά από πρόταση του Πρ/νου της οικονομικής Υπηρεσίας ,που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, ανάλογα με την φοροδοτική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου, βάσει δικαιολογητικών που απαιτούντα και θα ζητηθούν.

Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (100) ευρώ.

Στους συνεπείς οφειλέτες του παρόντος άρθρου χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 όπως ισχύει..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο εσόδων του Δήμου στα τηλέφωνα 2382350831-2382350844-2382350834 καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας:
Α) Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης: τηλέφωνα 2382351224-2382351213
Β) Δημοτική Ενότητα Μ.Αέξάνδρου: τηλέφωνα 2382351314-2382351304
Γ) Δημοτική Ενότητα Κύρρου: τηλέφωνα 2382351421-2382351418
Δ) Δημοτική Ενότητα Πέλλας : τηλέφωνα 2382351762-2382351745


Διαβάστηκε 4421 φορές

Σχετικά άρθρα (βάσει ετικέτας)