Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-3-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά   06-03-2014
Αριθμ. Πρωτ:12833
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                 
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Καζαντζίδης Σωκράτης, μέλος  της Ο.Ε
4)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
5)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
6)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
7) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
9) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής» 

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  10-03-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση ανακοπής κατά της υπ΄αρ.1257/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2013 στο Δ.Σ
3. Διάθεση πίστωσης 4.283,42€ για προμήθεια υλικών (ξυλεία ελάτης, μεμβράνες, κεραμίδια Ρωμαϊκα, κορυφές ΚΕΒΕ, επένδυση) για την επισκευή κεραμοσκεπής του Νηπιαγωγείου Αθύρων Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 804,47€ για προμήθεια υλικών για την επισκευή πορτών στις τουαλέτες του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 4.326,53€ για μίσθωση χωματουργικών μηχ/των για τη διαμόρφωση του πάρκου στην περιοχή Κωτσόβολου στα Γιαννιτσά και την κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτιρίου στο Δαμιανό Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 578,00€ για μίσθωση κάδων αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων απορριμμάτων από το χώρο της λαϊκής αγοράς  Γιαννιτσών Δ.Πέλλας για το έτος 2014
7. Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού εσόδων και συναφών υπηρεσιών Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 16.600,00€ για εργασίες αντικατάστασης στέγης αποδυτηρίων Σταυροδρομίου.
9. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας 2014
10. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014
11. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014
12. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του Α΄& Β΄ πρακτικού του διαγωνισμού  για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δ.Πέλλας
13. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της Κ/Ξ Ιωαννίδου Πελαγία & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ κατά της αρ.25/2014 απόφασης της Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
14. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.25/2014 απόφασης της Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
15. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 5.790,84€ για τοποθέτηση 5 στύλων και 5 φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ.Πέλλας
16. Αποδοχή δωρεάς 4.000,00€ από τον Σαπαντζή Δημήτριο
17. Αποδοχή δωρεάς 1.500,00€ από τον Ιορδανίδη Δημήτριο
18. Αποδοχή δωρεάς 529,76€ από την Χρυσάφης Κ.-Τσαλκαδράς Χ. Ο.Ε.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4008 φορές