Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14-3-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά,  10-03-2014
Αριθμ. Πρωτ:13551
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                 
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2) Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3) Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.                                                                                    
4) Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  14-03-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Άσκηση ανακοπής κατά της υπ΄αρ.1257/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης
2.  Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2013 στο Δ.Σ
3.  Διάθεση πίστωσης 1.402,20€ για προμήθεια υλικών (βαμμένες σχάρες σιδήρου από λάμα 30Χ4 διαστάσεων 1μΧ0,60μ.) για τις ανάγκες του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
4.  Διάθεση πίστωσης 4.283,42€ για προμήθεια υλικών (ξυλεία ελάτης, μεμβράνες, κεραμίδια Ρωμαϊκα, κορυφές ΚΕΒΕ, επένδυση) για την επισκευή κεραμοσκεπής του Νηπιαγωγείου Αθύρων Δ.Πέλλας
5.  Διάθεση πίστωσης 804,47€ για προμήθεια υλικών για την επισκευή πορτών στις τουαλέτες του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
6.  Διάθεση πίστωσης 4.326,53€ για μίσθωση χωματουργικών μηχ/των για τη διαμόρφωση του πάρκου στην περιοχή Κωτσόβολου στα Γιαννιτσά και την κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτιρίου στο Δαμιανό Δ.Πέλλας
7.  Διάθεση πίστωσης 578,00€ για μίσθωση κάδων αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων απορριμμάτων από το χώρο της λαϊκής αγοράς  Γιαννιτσών Δ.Πέλλας για το έτος 2014
8.  Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού εσόδων και συναφών υπηρεσιών Δ.Πέλλας
9.  Διάθεση πίστωσης 16.600,00€ για εργασίες αντικατάστασης στέγης αποδυτηρίων Σταυροδρομίου.
10.  Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας 2014
11.  Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014
12.  Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014
13.  Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του Α΄& Β΄ πρακτικού του διαγωνισμού  για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δ.Πέλλας
14.  Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της Κ/Ξ Ιωαννίδου Πελαγία & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ κατά της αρ.25/2014 απόφασης της Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
15.  Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.25/2014 απόφασης της Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
16.  Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ENVITEC A.E. κατά της αρ.25/2014 απόφ. Οικ.επ. Δ.Πέλλας
17.  Χορήγηση προκαταβολής 10% (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του συνολικού ποσού της σύμβασης του έργου «Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοι αγωγοί»
18.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 5.790,84€ για τοποθέτηση 5 στύλων και 5 φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ.Πέλλας
19.  Αποδοχή δωρεάς 4.000,00€ από τον Σαπαντζή Δημήτριο
20.  Αποδοχή δωρεάς 1.500,00€ από τον Ιορδανίδη Δημήτριο
21.  Αποδοχή δωρεάς 529,76€ από την Χρυσάφης Κ.-Τσαλκαδράς Χ. Ο.Ε.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4354 φορές