Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8-4-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά,  3-4-2014
Αριθμ. Πρωτ:17955
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                 
Τηλέφωνο: 238235089

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.                                                                                    
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  08-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 2.952,00€ για τη συντήρηση κι αποκατάσταση τοιχίων στο Νεκροταφείο της Δ.Κ. Πέλλας του Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 1.549,80 € για προμήθεια χλοοκοπτικών μηχ/των για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 1.818,51 € για προμήθεια φυτών, τύρφης και χώματος για τις ανάγκες της Υπ.Πρασίνου του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 1.487,99 € για προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπ. και της Πολεοδομίας του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπ. Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 393,60 € για προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων PLEXIGLASS για τις ανάγκες του Δημαρχείου.
7. Διάθεση πίστωσης 184,50 € για επισκευή πετρελαιομηχανής του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Δημαρχείου
8. Διάθεση πίστωσης 575,64 € για προμήθεια καυστήρα για τις ανάγκες του Δημοτικού σχολείου Καρυώτισσας
9. Διάθεση πίστωσης 369,00 € για μεταφορά του ΚΗΥ 5834 απορριμματοφόρου οχήματος λόγω βλάβης
10. Διάθεση πίστωσης 3.031,95 € για προμήθεια αναλώσιμων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία της Υπ. Πρασίνου
11. Διάθεση πίστωσης 1.170,21 € για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού
12. Διάθεση πίστωσης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοιχτού, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1/7/2014 έως 30-6-2015», Α.Μ.:6/2014, Πρ/μου:1.450.600,50€ με ΦΠΑ
13. Διάθεση πίστωσης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας, έτους 2014», Α.Μ.8/2014, Πρ/μού:44.993,40€ με ΦΠΑ
14. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας, έτους 2014» Α.Μ.:7/2014, Πρ/μου:46.740,00€
15. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατ/μα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Μουσείο» Α.Μ.2/2012, Πρ/μος:170.000,00€ με ΦΠΑ
16. Διάθεση πίστωσης 4.270.000,00€, εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δ.Πέλλας», Α.Μ.:97/2011, Πρ/μου: 4.270.000,00€
17. Αποδοχή δωρεάς 5.000,00€ από τον Μήτσου Αθ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3935 φορές