Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά, 15/4/2014
Aριθμ. πρωτ. 19899
Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού
Πληροφορίες: Κ. Αλεξίου/Β. Δεβεντζή
Τηλέφωνο: 23823 50821
FAX: 238 20 29034    


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμ.  106 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ.  4768/14-4-2014 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που φορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι


Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα  δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας και δέκα (10) εργατών πρασίνου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15/4/2014 έως και 17/04/2014 στο ισόγειο Γρ. 3 του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία, Γιαννιτσά, αρμόδια κ. Αλεξάνδρα Παυλίδου.)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.


Ο Δήμαρχος Πέλλας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4415 φορές