Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-06-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά,  19-06-2014
Αριθμ. Πρωτ: 33564
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                 
Τηλέφωνο: 238235089

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.                                                                                    
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπ

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  23-06-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Διάθεση πίστωσης 1.717,77€ για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
2.    Διάθεση πίστωσης 2.206,62€ για προμήθεια κυκλοφορητή για την επισκευή της εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης του Δημαρχείου
3.    Έγκριση ή μη υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/14 οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υποβάλει αίτηση
4.    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2014 στο Δ.Σ.
5.    Έγκριση ή μη πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 μέχρι 30-6-2015
6.    Διάθεση πίστωσης, καθορισμός κι έγκριση των όρων διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της ΔΚ Πέλλας» Α.Μ.3/2012, Πρ/σμος:307.500,00€
7.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της ΔΚ Πέλλας»
8.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του αρ. 427-1 αγροτ. Τ.Κ. Εσωβάλτων

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4283 φορές