Πρόσκληση έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 23-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 23-07-2014
Αριθμ. Πρωτ:40101
             
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.                      
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε

                                                  

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής λόγω Θέματος με Χαρακτήρα του Κατεπείγοντος»
    
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω κατεπείγον θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της αρ.149/2014 απόφασης Οικ.Επ. Δ.Πέλλας και ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της ΔΚ Πέλλας», Α.Μ.3/2012, Πρ/σμος:307.500,00€


Το παρών θέμα χρήζει κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού πριν την ημ/νία διενέργειας αυτού, ήτοι:29/7/2014, διότι η αρ.149/2014 σχετική απόφαση Οικ.Επ. Δ. Πέλλας (περί καθορισμού κι έγκρισης των όρων δημοπράτησης) λήφθηκε ελλείψει προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. περί αποδοχής της απόφασης έγκρισης των τευχών δημοπράτησης, η οποία θεωρείται προαπαιτούμενη για έργα ενταχθέντα σε πρόγραμμα LEADER, όπως το συγκεκριμένο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4439 φορές