Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 25-07-2014
Αριθμ. Πρωτ: 40746
             
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε
                                                         

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  29-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Διάθεση πίστωσης 2.490,75€ για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας
2.  Διάθεση πίστωσης 3.542,40€ για μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της Δ.Κ.Κ.Βρύσης
3.  Διάθεση πίστωσης 582,16€ για προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ.
4.  Διάθεση πίστωσης 1.076,64€ για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού
5.  Διάθεση πίστωσης 4.284,50€ για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος
6.  Διάθεση πίστωσης 2.072,22€ για προμήθεια θαμνοκοπτικού, χλοοκοπτικού, κεφαλής αυτόματης, ιμάντα θαμνοκοπτικού, συμπλέκτη, προστατευτικού (σίτα με ωτοασπίδα), εντατήρων μπράτσων, ποδιάς, αδιάβροχου, ιμάντα Β53 για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
7.  Διάθεση πίστωσης 1.916,34€ για προμήθεια υλικών για την επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου Πενταπλατάνου Δ.Πέλλας
8.  Διάθεση πίστωσης 468,91€ για προμήθεια ξυλείας για την επισκευή εξοπλισμού (παγκάκια-κούνιες) κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δ.Πέλλας
9.  Διάθεση πίστωσης 2.273,04€ για προμήθεια σκευασμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2014 Δ.Πέλλας
10.  Διάθεση πίστωσης 8.000,00€ για την αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την καταπολέμηση κουνουπιών στο Δ.Πέλλας
11.  Διάθεση πίστωσης 264,45€ για προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας
12.  Διάθεση πίστωσης 900,00€ για δαπάνη ταχυμεταφορών εσωτερικού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας για το Β’ εξάμηνο του έτους 2014
13.  Διάθεση πίστωσης 1.303,80€ για προμήθεια ειδών (πόρτες, κλειδαριές, μύλοι και χερούλια για πόρτες) για τις ανάγκες συντήρησης του Ωδείου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
14.  Διάθεση πίστωσης 1.946,48€ για αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών σε σχολεία και δημοτικά κτίρια
15.  Διάθεση πίστωσης 15.050,00€ για εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων προς Πυροσβεστική Υπηρ. Γιαννιτσών καθώς και Πολιτιστικού Κέντρου Παραλίμνης
16.  Διάθεση πίστωσης 8.300,00€ για εργασίες συντήρησης συντριβανιών στη Δ.Ε. Κρ.Βρύσης
17.  Διάθεση πίστωσης 7.000,00€ για ανάθεση εργασιών σε εταιρεία για την προώθηση δικτύωσης Δ.Πέλλας
18.  Διάθεση πίστωσης 2.245,00€ για ετήσια συνδρομή συμμετοχής στο ευρωπαϊκό φόρουμ για την αστική ασφάλεια (Ε.F.U.S.)
19.  Διάθεση πίστωσης 707,25€ για μίσθωση χωματουργικών μηχ/των για τον καθαρισμό της δεξαμενής αντλιοστασίου άρδευσης της Τ.Κ.Αραβησσού
20.  Διάθεση πίστωσης 516,60€ για τεχνικό έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων
21.  Διάθεση πίστωσης 2.046,72€ για εργασίες συντήρησης χώρου υγιεινής στο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών
22.  Διάθεση πίστωσης 435,42€ για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή της εγκατάστασης συναγερμού του Κ.Ε.Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
23.  Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», Α.Μ.16/2014, Πρ/μου:20.009,76€ με ΦΠΑ
24.  Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων και ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από 1-9-2014 έως 30-6-2015», Α.Μ.13/2014, Πρ/μου:274.115,98€ με ΦΠΑ
25.  Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Πέλλας οικ.έτους 2013
26.  Έγκριση ή μη υπαγωγής στη ρύθμιση του άρ.51 του Ν.4257/14 οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υποβάλει αίτηση
27.  Αποδοχή δωρεάς δύο οχημάτων από την ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
28.  Διάθεση πίστωσης, καθορισμός κι έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου», Α.Μ.3/2012, Πρ/μου:73.700,00€ με ΦΠΑ
29.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:«Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου»
30.  Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, επιλογής, αποσφράγισης και γνωμοδότησης για την υλοποίηση της Υποδράσης 11.4: «Συμβουλευτική σε θέματα επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας» του έργου: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού-ΑΞΙΑ»
31.  Έγκριση των πρακτικών V & VΙ της προμήθειας:«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασυστήματος για  την παρακολούθηση ποιότητας-ποσότητας πόσιμου νερού του Δ.Πέλλας»
32.  Ανάκληση των αρ.19, 20 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
33.  Διάθεση πίστωσης 16.730,08€ κι απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Δ.Πέλλας»
34.  Aνάκληση ή μη της αρ.25/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας κατόπιν του α.π.:7890/19-6-2014 εγγράφου της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
 ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4495 φορές