Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 14-08-2014
Αριθμ. Πρωτ: 45036
             
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  18-08-2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Διάθεση πίστωσης 8.524,00€ για προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων του Δ.Πέλλας
2.  Διάθεση πίστωσης 10.000,00€ για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των αρδευτικών δικτύων Δ.Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 2.091,00€ για εργασίες συντήρησης κι επισκευή εγκαταστάσεων στα Κοιμητήρια της Δ.Κ. Πέλλας του Δ.Πέλλας
4.  Διάθεση πίστωσης 615,00€ για προμήθεια πάγκου με ταμπλά ανάκλισης 190Χ110Χ60 για τις ανάγκες εκθεσιακού χώρου στο τέμενος Γαζή Εβρενός στα Γιαννιτσά Δ.Πέλλας
5.  Διάθεση πίστωσης 1.025,31€ για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κι επισκευή εγκαταστάσεων  δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Σταδίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
6.  Διάθεση πίστωσης 1.403,92€ για προμήθεια εξαρτημάτων KLEEMANN για την επισκευή του καζανιού και υλικών (ρόδες) για το πλαίσιο (σασί) του θαλάμου του ανελκυστήρα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
7.  Διάθεση πίστωσης 612,50€ για προμήθεια εργαλείων (ψαλίδια, πριόνια κτλ.) για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
8.  Διάθεση πίστωσης 1.599,00€ για κατεδάφιση κτίσματος ιδιοκτησίας τρίτου στην οδό Μπάφρας 20 στα Γιαννιτσά
9.  Έγκριση ή μη πρακτικού της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Δ.Ε.Γιαννιτσών
10. ΄Εγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:«Παρέμβαση στο παλιό Κοινοτικό Κατ/μα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο» Α.Μ.2/2012, Πρ/μου:170.000,00€ (με ΦΠΑ)
11.  Μερική ανάκληση της αρ.148/2014 απόφ. Οικ.Επ. Δ.Πέλλας κατόπιν της αρ.154 Πράξης του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
 ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4065 φορές