Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 12-09-2014
Αριθμ. Πρωτ: 49842
Τηλ. 2382350892

 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  16-09-2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2014 στο Δ.Σ. Πέλλας
2.  Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2015
3.  Αποδοχή δωρεάς 4.000€ από τον Σαπαντζή Δημήτριο
4.  Διάθεση πίστωσης, καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής στο 4ο Δημ. Σχολ.Γιαννιτσών» Α.Μ.:8/2014
5.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής στο 4ο Δημ. Σχολ.Γιαννιτσών»
6.  Ακύρωση της αρ.152/2014 απόφασης Οικ.Επ. Δ.Πέλλας κατόπιν  των Ν.: 4250/2014, 4278/2014, 4281/2014 κι εκ νέου καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της ΔΚ Πέλλας» Α.Μ.3/2012, Πρ/σμος:307.500,00€ με την ίδια, δια της 150/2014 απόφασης Οικ.Επ., συγκροτηθείσα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
7.  Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου», Α.Μ.9/2014,  Πρ/μου:73.700,00€ με ΦΠΑ
8.  Έγκριση ή μη πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων και ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από 1-9-2014 έως 30-6-2015», Α.Μ.13/2014, Πρ/μου:274.115,98€ με ΦΠΑ»
9.  Εξέταση της α.π.:48491/5-9-2014 προδικαστικής προσφυγής της Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.186/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
10.  Εξέταση της α.π.:48642/8-9-2014 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.186/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

 


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
 ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4188 φορές