Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-4-2016

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  5-4-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2015 στο Δ.Σ. Πέλλας
2. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
3. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
4. Διάθεση πίστωσης 11.726,55€ για εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος στο Ελευθεροχώρι
5. Διάθεση πίστωσης 1.661,65€ για επιδιόρθωση κρασπέδων δυτικής εισόδου Γιαννιτσών
6. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2016», Α.Μ.:1/2016, Πρ/μος: 36.616,49€ με το ΦΠΑ
7. Έγκριση ή μη του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: ««Αποκατάσταση Λιμνοδεξαμενής Αθύρων», Α.Μ.37/2015, Πρ/μού:11.200,00€
8. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου και τοιχίου αντιστήριξης στο Ο.Τ.59 «Πενταπλάτανος»», Πρ/μού:9.455,60€
9. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου: «Ειδικές κατασκευές εσωτερικής κι εξωτερικής διαμόρφωσης κτιρίων βιβλιοθήκης-πινακοθήκης Πέλλας», Πρ/μού: 9.478,13€
10. Διάθεση πίστωσης κι απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών στο κτίριο πολυθεάματος στη Δ.Κ. Πέλλας», Πρ/μού: 12.574,81€
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στις αριθ. 10 & 25/2016 αποφάσεις Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών)
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθ. 21 αγροτεμαχίου και  τμημάτων 15,5στρ. από το αριθ. 1376 καθώς και 3στρ. από το αριθ.150 αγροτ. της Τ.Κ.Παλαιφύτου Δ.Πέλλας
13.  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση των αριθ. 240, 291, 396, 616 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λάκκας Δ.Πέλλας
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.1/2016 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων)
15. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.157 αγροτεμ. αγροκτήματος Γυψοχωρίου της Τ.Κ. Τριφυλλίου Δ.Πέλλας
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων έκτασης 7στρ., 5στρ. και 2στρ. εκ του αριθ.930 αγροτεμ. της Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Πέλλας
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 102 και 243 αγροτεμ. της Δ.Κ. Πέλλας Δ.Πέλλας
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.41/2016 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ.Γιαννιτσών)
19. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελιών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην σχετική απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ.Αμπελιών)

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2419 φορές