Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεωθεί

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών   

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 59 του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 τεύχος Α'), όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου ανανεώσει την άδεια τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να την θεωρήσουν έως τις 31/03/2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4497/2017.
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πέλλας (Δημαρχείο Γιαννιτσών) έως τις 05/03/2018, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
1ο δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,
2ο  ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και
γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
β.
1ο εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,
2ο βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,
ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β'1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πέλλας (Δημαρχείο Γιαννιτσών).
Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 1340 φορές