Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών   

Ο Δήμος Πέλλας ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, ότι μπορούν να ανανεώνουν τις άδειές τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017, στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, 1ος όροφος στην οδό Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης γωνία, Τ.Κ 58100 Γιαννιτσά.

Δικαιολογητικά:
Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει:
α. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
    αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,
    ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και
    γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.
β. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21.
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,
ε. Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)
στ. Για την ανανέωση /θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει παράβολο ύψους 15€.
 
Για τους επαγγελματίες πωλητές που η άδεια τους λήγει στις 31/03/2018 τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τα προσκομίσουν μέχρι τις 02/03/2018 και σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία λήξης της άδειας.
 
Πληροφορίες:  Ταϊγανίδου Θεοδώρα
Τηλ. 2382350878 & Ώρες 8:00-14:00

Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 1539 φορές