Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-05-2018

Γιαννιτσά, 9-5-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 12516
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 14-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 12.400,00€ για υπηρεσία ψηφιοποίησης δημοτικών εκτάσεων κι ελέγχου δασικών χαρτών για την τεκμηρίωση των αντιρρήσεων του  Δ.Πέλλας κατά του αναρτημένου στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ, δασικού χάρτη της Π.Ε. Πέλλας
3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.097,13€ για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοιν. Προστ.-Παιδείας-Πολιτ. Αθλ. & Ν.Γενιάς του Δ.Πέλλας
4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.420,00€ για προμήθεια ενός τρακτέρ κήπου για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου Δ.Πέλλας
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 520.326,84 € για το έργο:«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των ΤΚ Αραβησσσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας», Α.Μ 19/2017, προϋπολογισμού  520.326,84 € ( με ΦΠΑ)
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 294.381,13 € για το έργο:«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των Τ.Κ Αραβησσού, Τ.Κ Τριφυλλίου και Τ.Κ Π.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας »,   Α.Μ 20/2017, Προϋπολογισμού  294.381,13 €( με ΦΠΑ)
7.    Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών προσώπων για τα έτη 2019-2020»
8.    Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας» Πρ/μού:71.722,69€
9.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας» Πρ/μού:71.722,69€
10.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας του Δ.Πέλλας», Α.Μ.6/2018, Πρ/μού:86.000,00€»
11.    Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για οχήματα του Δήμου για την περίοδο 2018-2019», Α.Μ.2/2018, Πρ/μού:142.141,20 € με το Φ.Π.Α.
12.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων  Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.33/2018 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)
13.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίου Τ.Κ. Πλαγιαρίου του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 5/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Πλαγιαρίου)
14.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.24 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Π.Μυλοτόπου του Δ.Πέλλας

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1084 φορές