Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-6-2018

Γιαννιτσά, 31-5-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 14291
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  05-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.    Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3.    Άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ.:4259/13-4-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 19.030,00€ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Πέλλας ως Ενδιάμεσου φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.960,00€ για την οργάνωση του υλικού της έκθεσης με τίτλο «Στη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που θα υλοποιηθεί στο κτίριο πλησίον του δημοτικού καταστήματος Πέλλας
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.856,64€ για την προμήθεια άμμου για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από άστατα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες Μαΐου) σε αγωγούς Τ.Κ. Λάκκας και Αραβησσού της Δ.Ε. Κύρρου Δ.Πέλλας
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.580,00€ για τη διενέργεια μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος για τις αποψιλώσεις και κλαδεύσεις υψηλών επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων Δ.Πέλλας
8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.062,80€ για την μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό μπαζών εμποροπανήγυρης και διαμόρφωση χώρου  στο ποτάμι Αραβησσού Δ.Ε. Κύρρου Δ.Πέλλας
9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 130.000,00€ για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπυρική Προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.18/2017, Πρ/μού:130.000,00€
10.    Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού: 61.677,66€
11.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 8,588 στρ. από το αριθ. 1269  αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αγροσυκιάς του Δ.Πέλλας

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 963 φορές