Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στις 27-06-2018

Γιαννιτσά, 22-06-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 16199
Πληροφορίες: Κουγιουμτζόγλου Ε.                                              
Τηλέφωνο: 2382350843

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
3. Την με αριθ. 3752/25-5-2018 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018.
4. Την με αριθ. 346/22-06-2018 απόφαση Δημάρχου Πέλλας «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πέλλας».
5. Τον από 11-12-2017 εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πέλλας.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 8:30π.μ. θα συνεδριάσει το παραπάνω όργανο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Πέλλας με θέμα “Συντονισμός Δράσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών ”.

Η παρουσία των μελών του συντονιστικού κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1045 φορές