Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2-7-2018

Γιαννιτσά, 28-6-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 16583
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 02-07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 6.820,00€ για προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης αδέσποτων σκύλων Δ.Πέλλας
2.    Διενέργεια κλήρωσης κατόπιν της αριθ. 103/2018 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 15 έως 19 (Είδη Κρεοπωλείου) στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019», Α.Μ.9/2018, Πρ/μού:216.175,02€
3.    Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ.πρωτ.: 16008/21-6-2018 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης-μελέτης εφαρμογής με τίτλο:«Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018,  Πρ/μού:71.722,69€
4.    Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης το συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος», Πρ/μού:65.145,31€ με το ΦΠΑ, Α.Μ.21/2018
5.    Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  το έργο:«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των ΤΚ Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας», Α.Μ 19/2017, προϋπολογισμού  520.326,84€ (με ΦΠΑ)
6.     Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  το έργο:«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των Τ.Κ Αραβησσού, Τ.Κ Τριφυλλίου και Τ.Κ Π.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας», Α.Μ 20/2017, Προϋπολογισμού  294.381,13 € (με ΦΠΑ)
7.    Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αντιπυρική Προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.18/2017, Πρ/μού:130.000,00€
8.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) Δ.Ε.Κρ. Βρύσης του Δ.Πέλλας
9.    Βεβαίωση αδυναμίας του δήμου περί τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου στο ΚΕΚΑΠΠΑ  Δ.Πέλλας

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 969 φορές