Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-7-2018

Γιαννιτσά, 13-7-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 17750
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 18-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.868,80€ για τον σχεδιασμό στρατηγικής και ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας Αντικαπνιστικής Επικοινωνιακής Εκστρατείας Δ.Πέλλας
3. Ανάθεση της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης - διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2018-2019», Α.Μ.13/2018, Πρ/μού:74.324,67€ με το ΦΠΑ
4. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2018», (συμπληρωματική), Α.Μ.11/2018, Πρ/μού: 32.768,24 €
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019», Α.Μ.9/2018, Πρ/μού:216.175,02€
6. Έγκριση ή μη πρακτικού οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης-μελέτης εφαρμογής με τίτλο:«Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018,  Πρ/μού:71.722,69€

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1067 φορές