Απόφαση ορισμού αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 450
Γιαννιτσά, 01-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1.Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.

2.Την περ. γ, ζ’ και η’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010.

3.Τις διατάξεις του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 6 του Ν.4071/12 και ισχύει σήμερα.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 περί αντιμισθίας.

5.Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

6.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 630/Β/2013) για το Δήμο Πέλλας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 62.887 κατοίκους.

7.Το γεγονός ότι ο Δήμος Πέλλας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως 7 Αντιδήμαρχοι.

8.Την αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

9.Τις διατάξεις των άρθ. 75, 80, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

10.Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016).

12.Την αριθ. 186/2018 Απόφαση Ορισμού των Αντιδημάρχων

13.Την αριθ.449/2018 Απόφαση περί αποδοχής παραίτησης του Αντιδημάρχου της Δ.Ε.ΜΑλεξάνδρου και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του που αφορούν την Παιδεία Πολιτισμό Αθλητισμό και Ν. Γενιά

14.Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί Αντιδήμαρχος στην Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου καθώς και στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Δήμου Πέλλας, που αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιωτίδη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο της Δ.Ε Μ.Αλεξάνδρου από 01-08-2018 έως τις 31-08-2019 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες των περ. α, β, γ, δ, ε της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, όπως την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Ν. Γενιάς.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 186/2018 Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μ Αλεξάνδρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Πέλλας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 827 φορές