Διαβούλευση για τη δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου

Ο δήμος Πέλλας διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, παρουσίαση - διαβούλευση του προγράμματος OPEN MALL- Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές.

Μια σειρά παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά την περιοχή, θα βελτιώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων των Γιαννιτσών, παράλληλα θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα με την υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.  

Μέσω του προγράμματος θα γίνουν έργα ανάπλασης πεζοδρομίων, θα κατασκευασθεί ομοιόμορφο δίκτυο φωτισμού, θα αναμορφωθούν οι προσόψεις των καταστημάτων κ.α..

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 261 φορές

Θεματική Αναζήτηση

LEADER Άδειες Έργα Ύδρευση Αδέσποτα Γιαννιτσά ΔΕΥΑΠ Δρόμος Θυσίας Εθελοντισμός Εκδήλωση Ευρώπη Ημερίδα ΚΕΚΑΠΠΑ Λαϊκή αγορά Μαραθώνιος Οικονομική Επιτροπή Οφειλέτες Πέλλα Πολιτισμός ΤΟΠΣΑ έκθεση αιμοδοσία απασχόληση δήμαρχος δεντροφύτευση εγκαίνια classex.php/ενημέρωση/δελτία-ϻτία-τύπου/itemlist/tag/δήμαρle="fonς ετι%" tρη.htmση.html" τις ετιτες &ep"p st"> classex.pau;ε&n;ν&oμυ/itες " style="fon:75%" επiv> silooooooooooo siloooo siloooe about K2 atsiloooe e about K2 e about K2 e Apply Wminent receptical" e span claffMLominent="primary">eptical" ooglePlusOneButton"> Twee ooglePlusOneButton"> !-- e: "α-τgle.co1", mod.co!-- e: "α-τlevel1", revealusOn: "-αν", mouseoverσay: 200, m-τgseprev: va, avascriexpascrd: [-1], n">mustύ-:','wid, animateavascri:','wid, ents;&nstate: va, toggle!-- e: ["unsele!teas ", "sele!teas "], toggle"/in: ["nn">", "", ""], animatesperd: 500, ont ty:nnotationexpascrdoices){}, n"ύ-close:nnotationv> , oμ, state, osuser!-- vatea){} }) ddaccordscrit ty({ v> !-- e: "α-τgle.co2", mod.co!-- e: "α-τlevel2", revealusOn: "-αν", mouseoverσay: 200, m-τgseprev: va, avascriexpascrd: [], on>mustύ-:','wid, animateavascri:','wid, ents;&nstate: va, toggle!-- e: ["", "sele!tea_subs "], toggle"/in: ["nn">", "", ""], animatesperd: 500, ont ty:nnotationexpascrdoices){}, n"ύ-close:nnotationv> , oμ, state, osuser!-- vatea){} }) ddaccordscrit ty({ v> !-- e: "α-τgle.co3", mod.co!-- e: "α-τlevel3", revealusOn: "-αν", mouseoverσay: 200, m-τgseprev: va, avascriexpascrd: [], on>mustύ-:','wid, animateavascri:','wid, ents;&nstate: va, toggle!-- e: ["", "sele!tea_subs 1"], toggle"/in: ["nn">", "", ""], animatesperd: 500, ont ty:nnotationexpascrdoices){}, n"ύ-close:nnotationv> , oμ, state, osuser!-- vatea){} }) "trustlog "span claα-τ com_search.php01 α-τAccordscrpe <1.ht <1.ht clref="/indep
clrefemliυτ.Σ."backh"><1.ht<;&n;ν&oμυ/itaν πclass=/ημέx.php/ό-"p sρίέρω="/indep
<1.ht<;&n;ν&oμυ/itaν πclass=/ην "> clrιλημέx.php/ώνυ/iιmliν(1νυ/iν έρan ύ, ="/indep
clrιρlass="itphp/ώtion"> ιρiν(1νη -ν έρan ύ, "backh"><1.ht <1.ht<1.ht υή > <1.ht <1.ht <1.ht <1.ht<;&n;ν&oμυ/itaν πclass=/ονη> <1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<=39"<1.ht υή > <1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/itass="itphp/΁ώια ενίϵο-2/ηs="itphp/-α ενίϱindex.pβελτιϷτ/εκα γρθpa;λαιόέρωp
<1.ht<=39"<1.ht <;&n;ν&oμυ/itass="itphp/΁ώια ενίϵο-2/ηs="itphp/-α ενίϱin,Αρα-ησσός,/ηκέin,Αγί-ησσός,"ν(p
<1.ht1"><;&n;ν&oμυ/itass="itphp/΁ώια ενίϵο-2/ηs="itphp/-α ενίϱin,Αρα-ησσός,/άndex.ref-κουρι"ν(p
<1.ht <1.ht3 -- ="/indep
υackh"><1.ht4" <1.ht<=39"<1.ht<;&om_searcα-τgle.co2"&n;ν&oμυ/itass="itphp/΁ώια ενίϵο-2/ηs="itphp/-α ενίϱin, &pa;m/arrow.p
<1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/itass="itphp/΁ώια ενίϵο-2/ηs="itphp/-α ενίϱin, &pa;m/ς,Απλά="/indep
<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht="/indep
υackh"><1.ht<1.ht<1.ht<=39"<1.ht clrem/arrow.p
clrem"backh"> clrem/> clreρ΁1u"ν(p
<1.ht clrem/>n;&Έκαιόέρωp
<1.ht clrem/τμιίφ;&΄="/indep
<1.ht clrem/άndex.ref-γϵαιdex.ref="/indep
<1.ht<;&n;ν&oμυ/itass="itphp/΁ώια ενίϵο-2/ηs="itphp/-α ενίϱinεγεπου΄μεξεϽ> clrem/εττο 1u"ν(p
<1.ht clrem/ννιταphpsty·="/indep
<1.ht clrem/ τϼι΄εϴϵο="/indep
<1.ht<=39"<1.ht
<1.ht
<1.ht
<1.ht
<1.ht
<1.ht
<1.ht<=39"<1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht ν Γ hpst ί="/indep
<1.htappa;-εϺlon;ρh> smν(1uiμύ, ="/indep
appa;νηlon;ρh> s u;(1uiμύ, α.ckh"><1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/itλά style="fon/.p s"> cl-ϵρhpsδ-σ="/indep
cl-ϵρhpsτ.Σ."backh"><1.ht<1.ht<=39"<1.ht<1.ht<=39"<1.ht<;&om_searcα-τgle.co1"&n;ν#="p
<ιεχ, hp/ά-ς τhση clf="/indep
<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/it/iν ύ, hp/ή ατικ//tau<1.ht<1.ht<1.ht<=39"<1.ht<1.htappaνηs="x.rere dex.sις ετικέτε΂ta;αηϷτ="/indep
<1.htappaνηss="x.rere dex.sις ετικέτε΂ta;αηϷτinενιςnuμ="/indep
appa;νlass="x.rere dex.sνη΂ ετικέτε΂ΠαηϷτυ/ite

<ςnuμ (c> -e <1.ht<;&n;ν&oμυ/it/iν ύ, hp/ή ατικ//ϴx.pγύ, hpst ί/Ϻεexύere de σηtylϷτiuiμιδελά&nύ, ="/indep
<1.ht<=39"<1.ht<1.htappahση clϾην /iν>psi sέρωp
psi s"backh"><1.ht<1.ht <;&n;ν&oμυ/it/iν ύ, hp/ή ατικ///-ή="/indep
<1.ht <1.hta -- <1.htappaν/iν ενίϱsέρωp
<1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<;&om_searcα-τgle.co2"&n;ν#="p
<1.ht<1.ht<1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<1.ht<=39"<1.ht cl εϵν-- ενίϵο="/indep
ιρ cl εϵν-- ενίϵουackh"><1.ht<1.htappaνdex.pβελτιϷτέρωp
<1.ht/1u΂tαιϿ΂ta;ημιο2έρωp
/1u΂ΧαιϿ΂Πημιουackh"><1.ht <1.ht<=39"<1.ht<=39"<1.ht<1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/iή ριhπεν /& clν>ύ,ν>f="/index.p
ύ,ν>f="υackh"><1.ht<1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/iή ριhπεν /υψDeltappaν/iι>κ stφον s( ιρκ stφο s( <1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/iή ριhπεν /΂uύ ---ϼί΅ϴ>f="ο2έρωp
f="ουackh"><1.ht<1.ht/1u-"s(/iin,Αρα-ησσός,2έρωp
/1uΠ(/i, έλλώμς,Δήμο"backh"><1.ht<=39"<1.ht<;&om_searcα-τgle.co2"&n;ν#="p
/οίΧαιϿκ"backh">/1u΂tαιϿ΂ta;ημιο2έρωp
/1u΂ΧαιϿ΂Πημιουackh"><1.ht <1.ht<1.ht<=39"<1.ht<1.ht ιρ"iνstηή cl""backh"><1.htυackh"><1.htappa(-/iι΂ ΍(-sν΂Ϯ > ιρ ΍(emliΠημιουackh"><1.ht<=39"<1.ht<1.ht<1.ht<;&n;ν&oμυ/iύere stηκ/1uώνs--ieνύ, sελά-΀λάeltίϵielt="itύ,ρef=nιτ-΀Ϯ > -ασα nnde(έρωp