Απόφαση αποδοχής παραίτησης αντιδημάρχου

Γιαννιτσά 01/10/2018
Αριθμ. Απόφ. 557/2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4  του Ν.3852/2010 «περί παραίτησης αιρετών»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 περί ορισμού Αντιδημάρχων του Ν.3852/2010
4. Την αριθ. 186/2018 Αποφάσεις Δημάρχου Πέλλας περί ορισμού Αντιδημάρχων
5. Την από 28 Σεπτεμβρίου 2018 αίτηση παραίτησης της Λούσπα Ερασμίας από τη θέση της Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, της Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πέλλας για προσωπικούς λόγους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αποδέχεται την παραίτηση της Λούσπα Ερασμίας του Ιωάννη από τη θέση της Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, της Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πέλλας  .
2. Απαλλάσσει την ανωτέρω από την άσκηση των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων της από τις 01 Οκτωβρίου  2018, για προσωπικούς λόγους που καθιστούν αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 210 φορές
du"> classaineπό lbar ">du"> classπό bas .c ">du"> classaineπό bas .c ">du"> classπό Open Sl ">du"> c Δελτία Τύπουισ.inn/ Δελτία Τύπουισ.inn/ Δελτία Τύπουισ.inn/ Δελτία Τύπουισ.inn/ ponent ac (function() { winidgets u">ipt">_ alt=_lbarcriptbar , ελ, state, suserωvatea){} }) ddaccordttpsassi({ r --> , ελ, state, suserωvatea){} }) ddaccordttpsassi({ r --> , ελ, state, suserωvatea){} }) class="sp cemView"> alt=mCategortemplates/rong01 alt=Accordttpno σ-29er" a emplates alt=; 1"ωση/#iav στηνοί΄ων.σ-29e="tωση/δελτίαοί΄ων.
<ισμsv στη
σ-469="tωση/δελτίαοί΄ων.

σ-47e="tωση/δελτίαοί΄ων.<ισμsv στη <όνγι/>σ-471"><ωση/δελτίαοί΄ων. οισμsv στην καϔ.oό Σας.html"> οvious" via>σ-741"><ωση/δελτίαοί΄ων.σ-74e="tωση/δελτίαοί΄ων.

σ-472Τωση/δελτίαοί΄ων.λλ΀ήισμsv στηαίας, της ν΅ p>λλ΀ήvious" via>σ-75er" a ση/δελτίαοί΄ων.
σ-788r" a emplates alt=; 2"ωση/#iav στην καϔ.oολν΅ p ϻλαςvious" via>σ-8ner" a ση/δελτίαοί΄ων.
<-2/λ-πόφ-σ-876r" a ση/δελτίαοί΄ων.
<-2/λκαϔ.oάλλ΅λϵία α εισμsv στηνκαϔ.oά Σ΅λϵία ΑΕ.vious" via>σ-789="tωση/δελτίαοί΄ων.
<-2/΀όφ-σ-791"><ωση/δελτίαοί΄ων.
<-2/κόϵπ/-bφ-σ-852Τωση/δελτίαοί΄ων.σ-865r" a emplates alt=; 2"ωση/#iav στη΅ p>λλ΀έςvious" via>σ-86er" a ση/δελτίαοί΄ων.λλ΀ήισμsv στη> lλ="/" cης ν΅ p>λλ΀ήvious" via>σ-866r" a ση/δελτίαοί΄ων.λλ΀ήϿϱν κη

-ζκρισμsv στη΅ p>λλ΀ήουν κη

Ζκρvious" via>σ-879="tωση/δελτίαοί΄ων. σ-803r" a emplates alt=; 1"ωση/#iav στην καϔ.oολνρκη ςvious" via>σ-54e="templates alt=; 2"ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ>

ώνισμsv στηέν strong>
ώνvious" via>σ-742Τωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ>
ών/όγ>
dισμsv στηstrong>
σ-743r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ>
ών/g>

σ-74er" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/gπελ=όέρισμsv στηπελ=όέρteous" via>σ-745r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/a> γ>όισμsv στηa> γ>όteous" via>σ-746r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/="/". Δ>όισμsv στη="/". Δ>όteous" via>σ-747r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/=λ"/". ισμsv στη=λ"/". teous" via>σ-748r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/="Ϲν σ-749="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/ημάρπος,ισμsv στημάρπος,teous" via>σ-75e="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/ητ σ-821"><ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-όγ> ών/=λεϯδtλ΃ός,ισμsv στηλεϯδtλ΃ός,teous" via>σ-542Τemplates alt=; 2"ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-6pe="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-6p1"><ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-<-τα΁άonισμsv στηό/>< το΁άonteous" via>σ-6p2Τωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-6p3r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-6per" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-541">σ-609="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-<-υϿκλ΀ήισμsv στηiΝ/>< ΜυϿκλ΀ήteous" via>σ-61e="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-611"><ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-612Τωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-613r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-61er" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-615r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-616r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-617r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-σ-54er" a emplates alt=; 2"ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>τία v στηέν Μ=γλ> Αemξρογι/>vious" via>σ-597r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/γι/>ηθόισμsv στηο Δι/>ηθόteous" via>σ-598r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/γαανός,ισμsv στηο Γαανός,teous" via>σ-599="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/ηtempίφαοισμsv στηtempίφαοteous" via>σ-60e="tωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/άό/><-γ ός,ό/><ισμsv στηό/>< ϓ ός,ό/>σ-601"><ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/κιbημόισμsv στηιbημόteous" via>σ-602Τωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/Ασβεόϔ.o"/"./ισμsv στησβεόϔ.o"/"./teous" via>σ-836r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-=γλ> Αtemξρογι/>/γαempl 59 ςισμsv στηαempl 59 ςteous" via>σ-545r" a emplates alt=; 2"ωση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορισμsv στηένου δημοvious" via>σ-603r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορ/η δημισμsv στη υ δημteous" via>σ-60er" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορ/ 59α:μισμsv στηόΆ9α:μteous" via>σ-605r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορ/ ,/-ϱση οισμsv στη ϝα υ δημteous" via>σ-606r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορ/ρϱώνοισμsv στη ϡϱώνοteous" via>σ-607r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορ/ αoόισμsv στηο Δαoόteous" via>σ-608r" a ση/δελτία καϔ.oομοτκη ς-2/λκαϔ.o -ετκη /-ϱση ορ/ >σ-487r" a emplatesωve alt=; 1"ωση/#iav στης,΀ου.html"vious" via>σ-489="tωση/δελτίας,΀ου.html"/ϱήέλλας-bspύλlign: cϿϱση ορύλοενικισμsv στηης έλλαςteous" via>σ-547r" a emplatescur ωve"ωση/δελτίας,΀ου.html"/ϴ λτία Τύπουισμsv στη λτία
σ-492Τωση/δελτίας,΀ου.html"/ϴ γγκ.o"/ign:ίύλο΄ωeta περισμsv στη γγκ.o"/ign:ί -ου Δήωeta περv ous" via>σ-88e="tωση/δελτίας,΀ου.html"/στς, .o"/ign:ίισμsv στησς, .o"/ign:ίv ous" via>σ-878r" a ση/δελτίας,΀ου.html"/στ>λλ-φ;ας πνίας-bυς πΆεκισμsv στητ>λλiΦ;ας πνίας <ς πΆεκv ous" via>σ-88er" a ση/δελτίας,΀ου.html"/p-΄Ιω Δ.ισμsv στη-΄Ιω Δ.v ous" via>σ-871"><ωση/δελτίας,΀ου.html"/π΁νγιΌσλας-δ-σισμsv στηανγιΌσλαςμέ.vious" via>σ-883r" a ση/δελτίας,΀ου.html"/π΁ρ,΀/li> -αspμ=ν /-ς,ϱισμsv στηαρ,΀/li> -αspμ=ν / ς,ϱvious" via>σ-479="templates alt=; 1"ωση/#iav στηφάνειαςteous" via>σ-87e="tωση/ent=js'ame="descriptionpimages/dimos/Organogr;nu;_F2.pdf" target="_blankiav στηύαρ> σ-511">σ-765r" a emplates alt=; 2"ωση/#iav στηt’ία -νηt’ςml"teous" via>σ-766r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/στη ιbspχ.oά-εύα/" cιΌαισμsv στηση ιbspχ.oάννγα/" cιΌαvious" via>σ-767r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/σχν Ͽϱrchς
σ-768r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/εύίϹbspχ.oήλλν Ͽr />ς ύισμsv στηναίϹbspχ.oήδanν r />ς ύvious" via>σ-792Τωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/ηt’;:ί/" cρgn:ίισμsv στηt’;:ί Σ cρgn:ίvious" via>σ-769="tωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/ς,υ κγκϵίαισμsv στη,υ κγκϵίαvious" via>σ-77e="tωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/λκαϔ.oάλλνείαισμsv στηκαϔ.oά Σνεία vious" via>σ-771"><ωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/ϳαςσΌαισμsv στηαςσΌαvious" via>σ-772Τωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/λύνικισμsv στη=ν oά Λύνικvious" via>σ-773r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=α-2/-΅ ισμsv στηΛvious" via>σ-757r" a emplates alt=; 2"ωση/#iav στηό> σ-758r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ϴ γγκ.o"/ign:ί/.htήίδια /" c /"χοισμsv στηhtήίδιαοινο΀χοvious" via>σ-759="tωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ϴ γγκ.o"/ign:ί/στ>λαύλκΌ/>:λόκ ρ?tmησχοϻrchworml?΅ ’;ώνισμsv στηϭτ>λαν κΌ/>:λόκ ρσηςσχοϻrchwormliΠt’;ώνvious" via>σ-76e="tωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ϴ γγκ.o"/ign:ί/στ>λούλ κΌ/>:λόκ ρ?tmησχοϻrchworml?΅ ’;ών-=?tmνtmηchςαισμsv στητ>λλiν κΌ/>:λόκ ρσηςσχοϻrchwormliΠt’;ώντοn κmηchςα (ΑΠ-n μ)vious" via>σ-761"><ωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ϴ γγκ.o"/ign:ί/=όιν>:λϯα /" cρgών-Άεempξorml?t,υ κισμsv στη=όιν>:λϯαοιαρgών Άεempξorml t,υ κ vious" via>σ-762Τωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /υό> σ-763r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /λας.htm=αoό-στ>λο/" cιΌξηml?tναανδιαρισμsv στηας.htm=αoό Κτ>λλiΣ cιΌξηmli><αανδιαρvious" via>σ-76er" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ςω /" cιΌξη-bυς ώρίml"-bsptml?tmησχοϻrchworml?tmμ=αισμsv στηφ /" cιΌξη & <ς ώρίml"nbspmliηςσχοϻrchwormli μ vious" via>σ-8pe="tωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /πόφισμsv στηένΠ.vious" via>σ-8p2Τωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /π/-b,ισμsv στη.ΑΠ.Η.vious" via>σ-8p5r" a ση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /ϱνιbsp; -bυς Ͽιατίμισμsv στηνιbsp; <ς πιατίμvious" via>σ-882Τωση/δελτίααναρκ.o Ͽϱνιbsp; /στ>λούαναρκη /ρισμsv στητ>λλiΚναϟκη /ρvious" via>σ-508r" a emplates alt=; 1"ωση/#iav στηνιbsp;"/ig σ-637r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <οϱκmανήκ ς-εστ=ρίισμsv στηκmανήκ ς -Γστ=ρίvious" via>σ-638r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig :ηθl?νός,ισμsv στηtν>:ηθl -Χός, υν οπλώντ ϻλκvious" via>σ-64e="tωση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <θ>λαισμsv στη>λαvious" via>σ-641">σ-795r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <ββινήκ ς/λκαϔ.oή-ββινήκ -όγ>
ώνισμsv στηκαϔ.o <βινήκ strong>
ώνvious" via>σ-796r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <ββινήκ ς/λκαϔ.oή-ββινήκ -σ-819="tωση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <ββινήκ ς/λκαϔ.oή-ββινήκ -ϱση ορισμsv στηκαϔ.o <βινήκ υ δημοvious" via>σ-642Τemplates alt=; 2"ωση/#iav στην>:ηίμvious" via>σ-797r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <καϱ:ηίμκαϱ:ηίοϿυ δημο-2ισμsv στηο Α
:ηίο υ δημοvious" via>σ-798r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <καϱ:ηίμιπιdiv ;ό-empο>φ;ό-αϱ:ηίούόγ> ώνισμsv στηπιdiv ;ό τpο>φ;ό Μν>:ηίο strong> ώνvious" via>σ-799="tωση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <καϱ:ηίμempο>φ;ό-αϱ:ηίοϱση ορισμsv στηpο>φ;ό Μν>:ηίο υ δημοvious" via>σ-755r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <οϱνιbsp;"/ϔ.oοκςω λ, τομστ-γισϺηv ;κη ςισμsv στηνιbsp;"/ϔ.oο φ λ, τοί στηΔισϺηv ;κη ςvious" via>σ-787r" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <ιπιdiv ;ό-β· ού -<όφ΀/-bισμsv στηπιdiv ;ό ϑ
σ-79e="tωση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <οϱ=΀/li>;ό-στ>λούόγ> ώνισμsv στη=΀/li>;ό Κτ>λλistrong> ώνvious" via>σ-793r" a emplates alt=; 2"ωση/#iav στη
σ-77er" a ση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <ββινήκ ς-2/΃β·tννόl?νός,ml?΅ δημο2ισμsv στη
σ-829="tωση/δελτίοϱνιbsp;"/ig <ββινήκ ς-2/η-ρκ/lς ?tmηνααα sptml?ϱση ορισμsv στη ϡκ/lς iηςναααnbspmliΠ δημοvious" via>σ-509="templates alt=; 1"ωση/#iav στηλrchsp;"/ig σ-752Τωση/δελτίαρλrchsp;"/ig <α-Ϻλλώ:ηας-γγνεςισμsv στηκΔλώ:ηας -Αγνεςvious" via>σ-51e="templates alt=; 1"ωση/#iav στη=ριβ> νvious" via>σ-529="tωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/bυς Ͽια υϿς =ν θl?ϱ=ριοbr ςισμsv στης πια υϿς =ν θliΠ=ριοbr ςvious" via>σ-53e="tωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/βάσϺησ,ισμsv στηάσϺησ,vious" via>σ-531"><ωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/γινκνμισμsv στηγινκνμvious" via>σ-532Τωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/γ/li>;ό-αmμ;όισμsv στηγ/li>;ό Δαmμ;όvious" via>σ-53er" a ση/δελτίοϱ=ριβ> ν/χρ,ϻλαςύconισμsv στη ϻλας convious" via>σ-841"><ωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/υψϿς =>λούα-κλ"/λαςύγά λο στηΚλ"/λας γά σ-80e="tωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/.htmΌϿάϊς2ισμsv στηο ΒhtmΌiΠϊςvious" via>σ-801"><ωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/ςιαig <-emtmμο2ισμsv στη υιαig < το΁μοvious" via>σ-802Τωση/δελτίοϱ=ριβ> ν/πγομάρηηού2ισμsv στηγο Αάρηηούvious" via>σ-85er" a ση/δελτίοϱ=ριβ> ν/νααννόϿάρα-<ααννόiΠρα οδρόλι,Εσώςvious" via>σ-493r" a emplates alt=; 1"ωση/#iav στη;όλΟΔγ σ-831">σ-832Τωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ββινήκ ς-2/΃β·tννόl?νός,ml?΅ δημο2ισμsv στη
σ-833r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ββινήκ ς-2/η-ρκ/lς ?tmηνααα sptml?ϱση ορισμsv στη ϡκ/lς iηςναααnbspmliΠ δημοvious" via>σ-835r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ββινήκ ς-2/ν-li>;ό-δήι/ιαφείοϹν>-β·ναι:ύισμsv στηο Δαoό ϝήι/ιαφείοnbspλΑ
σ-496r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ον-αϱ:ηίοϱση ορισμsv στηο Ν/ Α
:ηίο υ δημοvious" via>σ-497r" a emplates alt=; 2"ωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ς =>ρ΁αρi>;ομ-ϺϺλσ,ας-αm"/li>ιΌμισμsv στη =>ρ΁αρi>;ολνϺλσ,ας στηΜαm"/li>ιΌμvious" via>σ-807r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ς =>ρ΁αρi>;ομ-ϺϺλσ,ας-αm"/li>ιΌμ/Ό=ρό?tm"?tανα ϻλο?tδ/ιϿ:υ-η>λ"ϱνη-όγ> ώνισμsv στη=ρό Νm"iΚνα ϻλο Θδ/ιϿ:υΜη>λ"ϱνηistrong> ώνvious" via>σ-806r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ς =>ρ΁αρi>;ομ-ϺϺλσ,ας-αm"/li>ιΌμ/Ό=ρά-καή?tανα ϻλο?sptml?tδ/ιϿ:υ-"/li>-emκ /ϱση ορισμsv στη=ρά ΜαήiΚνα ϻλο sptml Θδ/ιϿ:υ"/li> τλκ /teous" via>σ-808r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ς =>ρ΁αρi>;ομ-ϺϺλσ,ας-αm"/li>ιΌμ/-ϺϺλσ,α?tmη"/liοϻκϱτ>λου-α-ςύυ-"sptml?ϱση ορισμsv στηϺλσ,α Αη"/liοϻκ υ >λου στηΠύυnbspmliΠ δημοvious" via>σ-498r" a emplates alt=; 2"ωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/<κ/ ώνvious" via>σ-589="tωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/σ-59e="tωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/λάύϱ -ε"imεϟ΁ισμsv στηα το΄>λάnbspλΓα ν"imεϟ΁ (14οmliτΟνμο)vious" via>σ-591"><ωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/Τp:οϱ΁ vious" via>σ-592Τωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/-λοϺ΍ό:ύισμsv στη υϹλϿml ϡϿϺ΍ό:ύnbspλΣ=ρίφ Αχtτοvious" via>σ-596r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/<αααnbspλΕς ν Μϱσvious" via>σ-499="templates alt=; 2"ωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <Ϲαφiά-ος,ς =,αισμsv στηαφiά Μ΂,ς =,αvious" via>σ-618r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <Ϲαφiά-ος,ς =,α/ηϴώούόγ> ώνισμsv στηο Ηϴώοnbsκ strong> ών vious" via>σ-619="tωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <Ϲαφiά-ος,ς =,α/ος,ς =,α?tν/σ-50e="tωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <.htmΌϿάϊςισμsv στηο ΒhtmΌiΠϊςvious" via>σ-501"><ωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <δi/li>v chspϿdi?tνi;"/καισμsv στηi/li>v chspϿdi ><αα;"/καvious" via>σ-502Τωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <πγομάρηηούισμsv στηγο Αάρηηούvious" via>σ-503r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ποϹαig <-emtmμοισμsv στη οϹαig < το΁μοvious" via>σ-50er" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ σ-872Τωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ σ-87er" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ σ-507r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <φοsp>φαςισμsv στηοsp>φαςvious" via>σ-809="tωση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <χρ ςισμsv στηρ ςvious" via>σ-818r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <΁ίρi>ισμsv στηίρi>vious" via>σ-873r" a ση/δελτίον>:;"/li>;ό?tνγ <ϱrchς
σ-513r" a emplates alt=; 1"ωση/#iav στη ϻα ς emchς
σ-776r" a emplates alt=; 2"ωση/#iav στηλφκανlign: cvious" via>σ-775r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-777r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-778r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-779="tωση/δελτίοϱrchς
σ-78e="tωση/δελτίοϱrchς
νν>-bυςτίνn: cκ /θά κη

ισμsv στηλφκαΔ/Ͻe" coniΠ=ριβ> νν> -Πςτίνn: c -Κσά κη

vious" via>σ-8p3r" a ση/δελτίοϱrchς

σ-877r" a ση/δελτίοϱrchς
mηνιiv> ν-ν?tϻ?tλlign: cϿϱση ορισμsv στηλφκαΑρi>mηνιiv> ν ><Α -ν<Α νlign: ciΠ δημοvious" via>σ-781"><ωση/δελτίοϱrchς
σ-849="tωση/δελτίοϱrchς
ανiοκςωchςτίεςισμsv στητv> ανiο φάνειαςvious" via>σ-853r" a ση/δελτίοϱrchς
:οιεi>; Ͽςωchςτίαισμsv στη>:οιεi>; φάνεια/teous" via>σ-782Τωση/δελτίοϱrchς
σ-783r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-78er" a ση/δελτίοϱrchς
σ-785r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-786r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-837r" a ση/δελτίοϱrchς
λλiΠόλrchconi«><ΑΑ» vious" via>σ-8per" a ση/δελτίοϱrchς
<-=γ>φήισμsv στηίο/>< -ν>φήvious" via>σ-536r" a ση/δελτίοϱrchς
σ-51er" a ση/δελτία-΅ ;νρκ.αισμsv στη΅ ;νρκ.αvious" via>ffContainer"<
FεUsNow.momvia>
:ηίο υ δημοvih2

ι,ίκ cϹ li>;άnbspλπεhς ciνi;"/καύ,οιν.htmmενng> κιό li>lignnbspλ-΅ ;"/οα /΅..

a ση/δελτί/κιli>;"/κ <΁ /΅:ηίμκαϱ:ηίοϿυ δημο-2ισμstitle="ο Α
:ηίο υ δημο"η=ριην /a>..

<κ/

ώνvih2

Πrchς

;ά καϱ:ηϱr/ν οιννlign:.

a ση/δελτίιν>:;"/li>;ό?tνγ <νκ/..

Π=ριλρβεnbsp νi;"/li>;όnbsp α Όϱαλ"imίκ ναϹ di ϸ’;οspiο diας bsκ εϻrc

;ών hόρκ..

a ση/δελτί/κιli>;"/κ <΁βινήκ ς-2/br tννός?νός,ml?΅ δημο2ισμstitle=" Α
..

footer"<

:;"/li>;ό?tνγ <χρ ςισ?view=zhgooglemap&ew"1stitle="ρ ς"ηρ ςvia>momodoTL">Comodo SSL /σ>