Απόφαση αποδοχής παραίτησης αντιδημάρχου

Γιαννιτσά 01/10/2018
Αριθμ. Απόφ. 557/2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4  του Ν.3852/2010 «περί παραίτησης αιρετών»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 περί ορισμού Αντιδημάρχων του Ν.3852/2010
4. Την αριθ. 186/2018 Αποφάσεις Δημάρχου Πέλλας περί ορισμού Αντιδημάρχων
5. Την από 28 Σεπτεμβρίου 2018 αίτηση παραίτησης της Λούσπα Ερασμίας από τη θέση της Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, της Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πέλλας για προσωπικούς λόγους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αποδέχεται την παραίτηση της Λούσπα Ερασμίας του Ιωάννη από τη θέση της Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, της Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πέλλας  .
2. Απαλλάσσει την ανωτέρω από την άσκηση των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων της από τις 01 Οκτωβρίου  2018, για προσωπικούς λόγους που καθιστούν αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 374 φορές