Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-12-2018

Γιαννιτσά, 06-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 32266
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 10-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προέλεγχος απολογισμού–ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2017
2. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου», Α.Μ.10/2018, Πρ/μός:143.606,93€ με ΦΠΑ
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Πέλλας» Α.Μ.15/2018, Πρ/μού:520.000,00€
4. Επικύρωση ή μη 3ου πρακτικού (Πρακτικό ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της  Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου» Α.Μ.29/2018, Πρ/μού: 59.856,10 € με Φ.Π.Α.
5. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής Κοινοπραξίας «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της αριθ.237/2018 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
6. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» κατά της αριθ.237/2018 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
7. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» κατά της αριθ.237/2018 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 876 φορές