Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2018

Γιαννιτσά, 24-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 34389
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 28-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής
2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών καθώς κι επιτροπών ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2019
3. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δ.Πέλλας
4. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) Δ.Ε.Κρ. Βρύσης του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.102 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 872 φορές