Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-03-2019

Γιαννιτσά, 08-03-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 5831
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 13-03-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
  2. Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2019 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
  3. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια: «προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείων» Πρ/μού: 29.999,25€ με Φ.Π.Α.
  4. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια:«συμπληρωματική προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα 01/01/2019-31/08/2019» Α.Μ.1/2019, Πρ/μού: 24.064,48€ με Φ.Π.Α.
  5. Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών: «οργάνωση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσής τους στον δημόσιο αστικό χώρο» Α.Μ.12/2018, Πρ/μού: 40.000,00€ με Φ.Π.Α.
  6. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:5673/7-3-2019 πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας» Α.Μ.31/2018, Πρ/μού:74.206,19€
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 653 φορές