Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 02-04-2019

Γιαννιτσά, 29-03-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 7406
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 02-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ της κ.Μπουγούδη Παρασκευής και του Δ.Πέλλας
2. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ.Πέλλας» Α.Μ.26/2018, Πρ/μού: 422.449,40€ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Πέλλας» Α.Μ.31/2018, Πρ/μού:2.003.000,00€
4. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών: «οργάνωση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσής τους στον δημόσιο αστικό χώρο», Α.Μ.12/2018, Πρ/μού: 40.000,00€ με Φ.Π.Α.
5. Παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς του υποέργου: «Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» (Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€ με ΦΠΑ)
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην τοποθεσία Πλατανότοπος Γιαννιτσών
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στο προαύλειο του Δημοτικού Κατ/τος Κρ.Βρύσης για εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 247 και 248 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Δυτικού Δ.Πέλλας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 645 φορές