Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-9-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 24-9-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου Πέλλας, με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας ( ΔΕΥΑΠ) .
2)  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου Πέλλας, με την επωνυμία: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π).
3)  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πέλλας,  με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας (ΚΕΚΑΠΠΑ).
4)  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πέλλας , με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
5)  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πέλλας,  με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
6)  Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πέλλας.
7)  Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86, όπως καθορίστηκε με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 12 , του Ν.2307/1995.
8)  Ορισμός Δ.Σ , ως μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.
9)  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για την αγορά ή μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81.
10)  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999.
11)  Ορισμός δύο (2) Δ.Σ, ως μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την πολιτική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3013/2002.
12)  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
13)  Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης Παραβατικότητας.
14)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ Αραβησσού Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 361.000,00 € , Α.Μ. 17/2014.
15)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κρασπέδωση στην Τ.Κ. Αραβησσού, πρ/σμού: 12.607,50 €, Α.Μ. 35/2015.
16)  Έγκριση της αριθμ. 25/2019 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου  με τίτλο: Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία, πρ/σμού: 83.493,04 € καθώς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
17)  Έγκριση ή μη παράτασης, της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
18)  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» , για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.
19)  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» , για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.
20)  Έγκριση « Εισόδου- Εξόδου οχημάτων», επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « Ισόγεια Εμπορική Αποθήκη από Σιδηροκατασκευή », ιδιοκτησίας Δήμτση Γεωργίου του Σταύρου.
21)  Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου
22)  Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου Πέλλας για το 2019.
23)  Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
24)  Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού  Α΄ τριμήνου του Δήμου Πέλλας, οικονομικού έτους 2019.
25)  Ανταλλαγή ακινήτων.
26)  Έγκριση μετάβασης στο Augsburg Γερμανίας της Δ.Υ κας Χερκελετζή Αναστασίας και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων μετακίνησής της.
27)  Αποδοχή ένταξης του Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα URBACT  ΙΙΙ με ακρωνύμιο UrbSecurity.
28)  Έγκριση μετάβασης στην Leiria Πορτογαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησης.
29)  Παραχώρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πέλλας ,στην Οργανωτική Επιτροπή του « ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ 2019 » για την διεξαγωγή των αγώνων.
30)  Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
31)  Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
32)  Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, στον Αλμανίδη Θεοχάρη του Νικολάου.
33)  Έγκριση υλοποίησης προγράμματος ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ( ΑΛΕ) από τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα του Δήμου.
34)  Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου.
35)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.   

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 13ο  καθώς και του 35ου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας.
Εισηγητής από το 14ο  μέχρι και το 22ο θέμα καθώς και  του 26ου,   27ου, 28ου,30ου,31ου, και 32ου θέματος, ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής  του  23ου , 24ου και 25ου θέματος, ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 33ου και 34ου θέματος, ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.
Εισηγητής του 29ου θέματος, ο αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδη Πέτρος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 812 φορές