Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 01-10-2019

Γιαννιτσά, 27-9-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 24733
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στη 01-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συμμόρφωση με την αριθμ.1058/2019 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 673 φορές