Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-11-2019

Γιαννιτσά, 21-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 31421
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δ.Πέλλας έτους 2020
2. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή φράγματος Αθύρων», Α.Μ.30/2019, Πρ/μού:73.645,52€
3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή φράγματος Αθύρων», Α.Μ.30/2019, Πρ/μού:73.645,52€
4. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δ.Πέλλας», Πρ/μος:30.392,00€ Α.Μ.21/2019
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού» Α.Μ.3/2019, Πρ/μού:324.999,99€ με ΦΠΑ
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής τμήμα (Ο.Τ.5)» Α.Μ.23/2019, Πρ/μού:49.200,00€ με ΦΠΑ»
7. Τροποποίηση σύμβασης ως προς το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας: «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με χρήση υπόγειων αισθητήρων» (Α.Μ.20/2018)
8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού καταστήματος Γιαννιτσών (δημαρχείου)
9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Μελισσίου
10. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών (5 περιπτώσεις)
11. Διαγραφή οφειλών (5 περιπτώσεις)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 529 φορές