Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-12-2019

Γιαννιτσά, 16-12-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 33669
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή φράγματος Αθύρων», Α.Μ.30/2019, Πρ/μού:73.645,52€
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή φράγματος Αθύρων», Α.Μ.34/2019, Πρ/μού:73.645,52€
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τάφων των Κοινοτήτων Κρύας Βρύσης και Αραβησσού», Α.Μ.29/2019, Πρ/μού:56.879,29€ με ΦΠΑ
5. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών καθώς κι επιτροπών ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020
6. Έγκριση γενομένης μετάβασης δημοτικού συμβούλου κ.Χρ. Πασσαλή στα Καλάβρυτα
7. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020
9. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020
10. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δ.Πέλλας
11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) Δ.Πέλλας
12. Έγκριση πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλασίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) Δ.Πέλλας
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελειών
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ.Γεωργίου
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Γιαννιτσών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 717 φορές