Λειτουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στα Γιαννιτσά

Γιαννιτσά 16/06/2020
Αριθμ.Απόφ. 366/2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του νόμου 4682/03-04-2020 « Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις» .
3. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οι.23451/07-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1210/Β/2020) περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
4. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
5. ΤΙς αριθ. 56/1996 και 357/2001 αποφάσεις Δ.Σ του Δήμου Γιαννιτσών που αφορούν στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Γιαννιτσών
6. Την με αριθ.πρωτ. 46535/12-05-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/201, στην Κοινότητα Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας.
7. Την υπ΄ αρίθμ. 284/11-5-2020 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας για την λειτουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Γιαννιτσών.
8. Την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 12142/16-06-2020 έγγραφη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
9. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Την επέκταση ισχύος του μέτρου λειτουργίας παράλληλης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, που αποφασίστηκε  με την υπ΄αρίθμ. 284/12-5-2020, για ένα επιπλέον μήνα, ήτοι μέχρι 11-07-2020.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην ανωτέρω 284/2020 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 837 φορές