Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 12-07-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή επιχορήγησης 61.740,44€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους
2. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
4. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α)», Προϋπολογισμός:46.604,16€ με Φ.Π.Α, Α.Μ. 11/2021
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
7. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθ.1163 & 1164/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
8. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση προβολών Θερινού Σινεμά στην Κρύα Βρύση
9. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες καμπάνιας εμβολιασμού  Covid-19
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 11 οικοπέδου, εμβαδού 339,31τ.μ. στο αριθ.87Ε Ο.Τ. της Κοινότητας Γιαννιτσών
11. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δ.Πέλλας και του κ.Γυμνόπουλου Γεωργίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 290 φορές