Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 10-08-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021, ώρα 11:30΄, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022
  3. Λήψη απόφασης για την υπ΄αριθ.1189/21 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης
  4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας (για το χρονικό διάστημα 01/07/2021-30/06/2023)», Προϋπολογισμός:264.767,59 € με Φ.Π.Α, Α.Μ. 8/2021
  5. Χορήγηση προκαταβολής 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς την αναθεώρηση και ΦΠΑ) για το έργο: «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης Ο.Τ. 43, 43Α 42Β του Δ.Πέλλας»
  6. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» Πρ/μού:521.783,97 Ευρώ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%), Α.Μ.1/2021
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την μελέτη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» Πρ/μού:521.783,97 Ευρώ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%), Α.Μ.1/2021
  8. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας» Α.Μ.20/2021, Πρ/σμός:62.000,00€ με ΦΠΑ
  9. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στα Γιαννιτσά
  10. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια προγεύματος για τα μέλη του κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους στο Δήμο Πέλλας στο πλαίσιο διενέργειας διαγνωστικών τεστ για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας Covid-19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 697 φορές