Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 06-09-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης των ΔΕ του Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.499.997,50€ με το ΦΠΑ
3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης των ΔΕ του Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.499.997,50€ με το ΦΠΑ
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας» Α.Μ.20/2021, Πρ/σμός:62.000,00€ με ΦΠΑ
5. Επικύρωση ή μη 3ου Πρακτικού (πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», Πρ/μού:441.945,67€ με ΦΠΑ, Α.Μ.38/2018
6. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο τέλεσης επιμνημόσυνης δέησης για την επέτειο της 14ης Σεπτεμβρίου 1944

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 529 φορές