Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-07-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
3. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δ.Πέλλας, έτους 2023
4. Αποδοχή της με αριθ.43582/30-06-2022 απόφασης επιχορήγησης Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους
5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγράφων της υπ΄αριθ.17/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δ.Πέλλας»
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου-δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ» Τ.Κ. Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Κύρρου Δήμου Πέλλας», Α.Μ.39/2018, Πρ/μού:336/127,22€
7. Υποβολή αίτησης για επιχορήγηση ποσού 20.000,00€ από το Πράσινο Ταμείο για τον καθαρισμό βλάστησης στον Λουδία
8. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί σύναψης δανείου, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)  και έγκριση των γενικών όρων και εξασφαλίσεων
9. Λήψη απόφασης για κάλυψη ή μη από ιδίους πόρους της μη επιλέξιμης δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά» της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Πέλλας»
10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 8.101,91€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου οικισμού Ελευθεροχωρίου της Κοινότητας Γιαννιτσών
11. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
12. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 138 φορές