Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-11-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή αντιπροέδρου-συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας σε σώμα
2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2021
3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
4. Έγκριση υποβολής της πρότασης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πέλλας - Pella SmartCity" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»
5.  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών», Πρ/μού: 289.920,00€
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας  για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας έτους 2023, Προϋπολογισμού: 78.134,40€ χωρίς Φ.Π.Α.
7. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου για την περίοδο 2023-2024», Προϋπολογισμού: 163.824,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
8. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (Πρ/μός:2.915.000,00€, Α.Μ. 3/22)
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (Πρ/μός:2.915.000,00€, Α.Μ. 3/22)
10. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:25585/1-11-2022 πρακτικού-εισήγησης για τον διαγωνισμό του έργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά»
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο λόφο του Φιλιππείου»
12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Ραχώνας
13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Πέλλας
14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών
16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Μελίσσι
17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Αχλαδοχωρίου
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Καρυώτσσας
19. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Καρυώτισσας
20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στο οικολογικό πάρκο Κρύας Βρύσης
21. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, σχεδίου-πρότασης περί επιβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια της λειτουργίας της 11ης Παραμυθούπολης Γιαννιτσών
22. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στο Βόλο και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
23. Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση δράσεων του Δ.Πέλλας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων
24. Ανάληψη, καθ΄ ολοκληρίαν, των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις  αριθ.1189/2021 και 1611/2022 αποφάσεις του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα
25. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή συμπληρωματικών δαπανών αμοιβής (έξοδα μετακίνησης) πληρεξούσιου δικηγόρου του Δ.Πέλλας, κατόπιν της αριθ. 329/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 335 φορές